Communicatie en participatie dijkversterking Limburg (NL)

De beelden staan bij velen nog op het netvlies. In juli 2021 werd Limburg getroffen door hoogwater. De hoeveelheid regen die toen viel, was extreem. Toch kan dit vaker gaan voorkomen. Morgen of over 20 jaar. We weten het niet. Wat we wel weten, is dat het klimaat verandert. Waterschap Limburg werkt daarom continu aan het versterken en verleggen van dijken. Zo houden ze Limburg hoogwaterveilig. Een dijkversterkingsproject is complex en vraagt om slim samenspel met partners en de omgeving.  Connect ondersteunt het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Waterschap Limburg (HWBP WL) bij de ontwikkeling en uitvoering van een omgevingsgerichte communicatieaanpak.

Vraag

Waterschap Limburg werkt samen met partners, landelijk en in de regio, aan sterke dijken in heel Limburg. Dijkversterkingen hebben een grote impact. Goede afstemming, duidelijke publiekscommunicatie en het goede gesprek aangaan met de omgeving, zijn dan ook cruciaal. Dit vraagt om een doordachte en zorgvuldige aanpak van communicatie- en participatie. Sinds 2018 werkt Waterschap Limburg hiervoor samen met Connect.

Aanpak

Samen met de directie, communicatieadviseurs en omgevingsmanagers van Waterschap Limburg geven wij vorm aan de communicatie van het programma en de onderliggende projecten (17 in totaal). Hiervoor gebruiken wij drie strategische instrumenten:

  1. Het strategisch Communicatie Frame
  2. Een basisverhaal
  3. Een communicatiescan per project

Deze geven richting aan onze communicatieacties en -boodschappen. We houden zicht op wat in de omgeving leeft en wat de communicatie- en participatie-inspanningen opleveren. Waar nodig passen we onze communicatieve koers hierop aan.

In onze aanpak besteden we veel aandacht aan de persoonlijke verhalen van bewoners en partners. We laten zien wat de vaak technische plannen voor de dijkversterkingen betekenen voor de omgeving en de mensen die achter de dijk wonen en werken.

Naast de externe communicatie over het programma en de onderliggende projecten, besteden wij de nodige aandacht aan interne communicatie en de advisering van bestuurders.

Resultaat

Met de drie sturingsinstrumenten als basis, ontwikkelden we samen met het waterschap en de omgevingsmanagers een gedragen communicatie-aanpak. Hierin hebben wij veel aandacht voor beeld, persoonlijke verhalen en toegankelijke teksten. Zo maken wij het complexe dijkversterkingsprogramma op een eigentijdse en aantrekkelijke manier toegankelijk voor alle Limburgers.

Omwonenden van een dijksversterkingsproject betrekken wij via de inzet van een breed palet middelen. We organiseren informatie- en inloopbijeenkomsten, vertalen technische materie in verstaanbare infographics, maken publieksvideo’s, publiceren een nieuwsbrief op maat en informeren de pers via berichten of persgesprekken.

In al onze communicatie-acties staat ‘het waarom’ van de hoogwaterveiligheidsopgave voor mens en de omgeving centraal.

Facts & Figures

  • Bij hoogwater bedreigt de Maas zo’n 60.000 directe omwonenden in Nederlands-Limburg.
  • Daarom werkt het Waterschap via het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) op 17 plaatsen aan dijkversterkingsprojecten. En daarna is het waterschap nog niet klaar. Het werken aan dijken is nooit af.
  • In totaal wordt er in Limburg zo’n 185 kilometer dijk verhoogd, verstevigd of verlegd. Binnen het HWBP werken we hard aan het op orde brengen van 54 kilometer dijken. Voor 2050 moet maar liefst 121 kilometer dijk worden versterkt om aan de landelijke veiligheidsnormen te voldoen.
  • Binnen het HWBP vormt Waterschap Limburg samen met 11 (regionale) bestuurlijke partners de stuurgroep, die instaat voor het geven van formeel advies rond dijkversterkingsprojecten.
  • In de afgelopen jaren ondersteunden we in de organisatie van meer dan 30 informatiebijeenkomsten en ontwikkelden we onder andere ruim 15 video’s om de omgeving te informeren over de dijkversterkingsprojecten bij hen in de buurt.

Connect helpt ons waterschap met meters maken voor de Limburgse dijkversterkingsopgaven: pro-actieve, zeer omgevingsbewuste adviseurs met veel denk- en organisatiekracht.

Nathalie Jonkers, senior communicatieadviseur HWBP NL

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Eefje

cases

Lancering kilometerheffing voor vrachtwagens in België
Case

Lancering kilometerheffing voor vrachtwagens in België

Satellic

Communicatiebegeleiding bij bouwtraject en verhuis van de VRT
Case

Communicatiebegeleiding bij bouwtraject en verhuis van de VRT

VRT

Positioneringsstrategie en lancering van het stadsvernieuwingsproject Turnova
Case

Positioneringsstrategie en lancering van het stadsvernieuwingsproject Turnova

Turnova