Intensieve participatiebegeleiding voor Mobiliteitsvisie 2035

De ambitie van gemeente Vught was hoog: binnen een termijn van 8 maanden wilden zij een Mobiliteitsvisie 2035 opleveren. En dat inclusief intensieve participatie met inwoners. Een uitdaging waar Connect geen nee tegen zei. Vanuit de wil om snel te schakelen en toch kwalitatief aan participatie te doen, adviseerde Connect om te werken met vier participatieweken.

Vraag

Menig Vughtenaar die het woord ‘Mobiliteitsvisie’ hoort, slaat hier niet direct op aan. De abstractie van het onderwerp was direct ook een uitdaging. Want hoe enthousiasmeer je inwoners om mee te denken met een onderwerp dat best ver van hun dagelijkse leven afstaat? En hoe richt je die participatie überhaupt in? Connect maakte een participatieplan dat aansloot op de behoeften van gemeente Vught én dat paste bij de Vughtste mentaliteit.

Aanpak

De diversiteit van inwoners in Vught én de korte doorlooptijd, vroegen om een vernieuwde aanpak. Want binnen één jaar moest er een Mobiliteitsvisie liggen, waarover de Vughtenaar heeft mee kunnen denken. In dit project werkten we daarom nauw samen met de gemeente Vught én verkeerskundig bureau Accent adviseurs. Op basis van de lokale inzichten, kozen we voor een aanpak waarbij we in vier werken, verdeeld over het jaar, toewerkten naar een gedragen visie. Daarbij startten we breed met het ophalen van input en werden we bij iedere week die volgde, steeds concreter en specifieker. Iedere participatieweek was gericht op één onderdeel uit de visie. Inwoners van Vught, of hoe wij ze noemde: mobiliteitsmakers, konden ervoor kiezen om alle vier de weken te participeren, of slechts een enkele week. De participatieavonden waren zo ingericht, dat specifieke voorkennis niet nodig was. Om zoveel mogelijk Vughtenaren de kans te geven mee te denken, hebben we parallel aan de fysieke participatie ook het platform Mett gebruikt om mobiliteitsmakers digitaal te laten participeren.

Resultaat

Door te werken met vier participatieweken en een combinatie te maken met zowel fysieke als digitale participatie, haalden we alle bouwstenen op die Accent adviseurs nodig had om de mobiliteitsvisie 2035 te schrijven. Het resultaat daarvan is een gedragen visie waarbij in het totaal tussen de 100 en 200 mobiliteitsmakers uit Vught hebben meegedacht. De fysieke bijeenkomsten werden door aanwezigen met een gemiddeld cijfer van een 7,8 beoordeeld. Inmiddels is de Mobiliteitsvisie 2035 in Vught ook daadwerkelijk aangenomen en is het bijbehorende participatietraject een inspiratiebron geweest om ook in vervolgprojecten te participeren met hun inwoners.

Facts & Figures

  • Participatie met 4 verschillende kernen
  • 100 tot 200 mobiliteitsmakers in het totaal
  • 10 fysieke bijeenkomsten
  • 4 digitale participatiemomenten

De gehele samenwerking is positief verlopen. De zeer actieve en open houding van Connect heeft mede geleid tot prettige gesprekken met inwoners en belanghebbenden en een mooi eindproduct. Op momenten dat het proces door (externe) ontwikkelingen stroef liep, is snel geschakeld (ook op strategisch niveau richting bestuur).

Hans van Herwijnen, Beleidsmedewerker verkeer Gemeente Vught

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Remy

cases

Communicatieondersteuning bij de mobiliteitsuitdaging van 5 Vlaamse vervoerregio’s
Case

Communicatieondersteuning bij de mobiliteitsuitdaging van 5 Vlaamse vervoerregio’s

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Communicatie en participatie dijkversterking Limburg (NL)
Case

Communicatie en participatie dijkversterking Limburg (NL)

Waterschap Limburg

Participatie en projectcommunicatie voor Noord-Zuid Limburg
Case

Participatie en projectcommunicatie voor Noord-Zuid Limburg

De Werkvennootschap